tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a cross between a camel a lemon and a lime

DDUUHHH!!!
look a limeon
i havnt seen one of those in years
holy hell
viết bởi jeffrey dahmer 20 Tháng bảy, 2006