tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A word you yell out when ever someone really dumb enters the room.
Oh damn yo! Dats AJ Quick! Dats a Lionbush!
viết bởi AJQuick 29 Tháng tư, 2009

Words related to lionbush

aj quick bushlion lienbush linebush lion bush