Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Lipka: An offensive name given to someone who protrudes their lips out excessively when they eat.
Hey man stop eating so fast you're getting lipka!!!
viết bởi Justin2100 30 Tháng chín, 2007
2 2
 
2.
Lipka: An offensive name given when the lips protude out excessively when eating.
Hey man stop eating so fast you're getting lipka!!!
viết bởi Justin2100 30 Tháng chín, 2007
2 3