tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Leeds slang for lighter.
You got a litfer, mate?
viết bởi Jay 15 Tháng hai, 2005