tìm từ bất kỳ, như là cunt:

little did you know chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?