tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
haircut having the shape resembling the anatomic liver
"Dude, check out that guy's liverhead!"
viết bởi curmudgeon12 09 Tháng tám, 2012