tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
livin it up not givin a fuck
nah gangsta i be livin tha life
viết bởi Tyrell James 31 Tháng mười, 2004