tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
the typically saggy breasts of a lot lizard a.k.a. prostitute
"Dude, check out those lizard tits."
viết bởi gijoeheadstomp 06 Tháng tư, 2009