tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

lk oh-em-gee chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?