tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
;lklllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll,. m.m,.m l.km.;mp h elp help me cow
kl;lk;lk';k' help me cow
viết bởi mike kostka 24 Tháng ba, 2005