tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
frisky; somebody who is gay
person 1: OMG! YOU ARE LOKKY
person 2: :O I SWEAR I AINT! =(
viết bởi meh 18 Tháng mười, 2004