tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
To fuck a girl with a lollipop
Drake Mason lollifucked a stripper at the party last night.
viết bởi vikings1jr 27 Tháng tám, 2012