tìm từ bất kỳ, như là wcw:

xu hướng

thư mục

mẫu tự

 
1.
It is very much like lol like but lots of times so its a bit like santa but more urban...
Santa : Hohohoho what a nice day it is I'm going on MSN.
He goes on MSN
Santa (on MSN) : lololololol that joke was wicked
viết bởi Deejay300 13 Tháng tư, 2007
 
2.
laughing out loud with an echo.
LaughingOutLoudOutLoudOutLoudOutLoud lololololol
viết bởi shakalil 16 Tháng bảy, 2010
 
3.
Noob language for continous laughing.
Chad plays a Noob online.
Chad-Ya noob!!! You suck.
Noob-Lolololololol...
viết bởi Dat one Kid 18 Tháng sáu, 2008