tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
lolygaging = A group of n00bs loitering cause they have nothing better to do.
lolygaging = A group of n00bs loitering in a corner behind a Mac's.
viết bởi midjet trainer 06 Tháng một, 2010