Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

lonely and poor chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?