tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Definition of Long Ass Day - noun - Having a very bad day that never seems to end

Or A very crappy day that just won't end.
Today, I had a long ass day
viết bởi Nichole McKnight 02 Tháng chín, 2009