tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Pants, capris, clam diggers, etc.
"Are you going to wear shorts today?"
"Yea, but it's cold, so I'm going to wear long sleeve shorts"
viết bởi MeganMe 02 Tháng năm, 2007

Words related to long sleeve shorts

capris clam diggers gauchos pants shorts