tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
(n.) A tall, skinny person. Usually in the legal proffession.
Lawyer: Listen to me, we can't...

Guy: Shut the fuck up you long streak of piss
viết bởi Gumba Gumba 16 Tháng năm, 2004