tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
crazy or stupid
"oh my god, you are being so loofty!" or "he is so loofty"
viết bởi Hayley 20 Tháng năm, 2004