Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

look at that fucking guy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?