tìm từ bất kỳ, như là yeet:

look like a bitch] chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?