tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
sweet,a bit stupid or simply just another name 4 my bf ryan :P
"Awwww that's so sweet loopy loo!"
viết bởi Lili 30 Tháng năm, 2003