tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When a girl's breast is larger than the other.
Dude, look at that girl in that bikini.. she's lopsided.
viết bởi duke of ass 28 Tháng tám, 2006
48 19
 
2.
lukes girlfriends face
lukes girlfriend
viết bởi sux to be u 06 Tháng tư, 2004
25 81