tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a girl's breast is larger than the other.
Dude, look at that girl in that bikini.. she's lopsided.
viết bởi duke of ass 28 Tháng tám, 2006
 
2.
lukes girlfriends face
lukes girlfriend
viết bởi sux to be u 06 Tháng tư, 2004