tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to call someone an idiot, loser, or stupid
Phil, you're a lordu...
viết bởi don corleone6 24 Tháng hai, 2010