tìm từ bất kỳ, như là half chub:

los angeles center for enriched studies chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?