tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

loser with too much time on his hands chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?