tìm từ bất kỳ, như là fleek:

loud discussion chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?