tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

louisiana is not the usa chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?