tìm từ bất kỳ, như là thot:

lower body injury chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?