tìm từ bất kỳ, như là wyd:

lowlife,dirty,filthy,nasty,scumbag chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?