tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
laugh till lungs collapse
<alex> omg hes wearing a wig
<geoff> ltlc!!!
<nik> ...:|
viết bởi ZATRiX 18 Tháng mười, 2003