tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
slang way of saying 'love you,' becoming very popular with chavs, commoners, and girls who like to pretend they are high class.
Chav 1: where did you get that Nike cap?

Chav 2: Nike, duh.

Chav 1: thanks babe, lucha!
viết bởi ohhhlivyaaaa 09 Tháng bảy, 2009
 
2.
wrestling in spanish
did u see Mucha Lucha last night
viết bởi shippo 07 Tháng mười hai, 2004