tìm từ bất kỳ, như là thot:

luh-ROY-yah chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?