Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

luke 11:2-4 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?