tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Lumber slumber:
When you sleep like a log. Sound asleep. Log, lumberjack.
She fell asleep on the couch watching full house again! She's in a deep lumber slumber.
viết bởi POOBS 13 Tháng mười một, 2013