tìm từ bất kỳ, như là half chub:

lumburghed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?