tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
(n) somebody stupid

(adj) a new way of typing "lmfao"; describing something extremely funny
You lumfap!!

or

LUMFAP!! THAT WAS SO FUNNY!!!
viết bởi LuLu 07 Tháng ba, 2004