tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

lunch meeting chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?