Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
n. the fecal matter of a human. v. the act of excreting fecal matter.
that lunkee clogged the toilet.

after i ate mexican, i lunkeed.
viết bởi jim 29 Tháng tám, 2004
2 1