tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
so lame that it hurts.
person 1: hey, man, jo called for you.
person 2: jo who?
person 1: jo mama
person 2: that was so fucking lurt, man.
viết bởi ((make yourself!)) 19 Tháng tám, 2004