tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
The most cool dude in the f**king world
m00c0w is a crazy dude
viết bởi pablo 25 Tháng tám, 2004
 
2.
A person who wants nothing more than to get into your pants
l13k 1 @m uR g0d!1! b0w dUwn 2 me!1! l3tz hav butTs3cks!1!!1
viết bởi Teh lub buddeh 25 Tháng tám, 2004
 
3.
OMFG m00c0w Iz GoDD!!1!11!! LMAO WTFLOL!!!1!
m00c0w Iz Ur gOD u n00b!!1!111!
viết bởi m00c0w 24 Tháng tám, 2004