tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someone who cannot bear the thought of losing to anyone but a cheater
He/she/it is a m00jo. He/she/it has a bad m00jo
viết bởi Xen 22 Tháng mười, 2003