tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

mad bulldog chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?