tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Crazy weed. smoked by many towns people, comes mostly out of B.C.
"lady, u got any mad erb?"
viết bởi hobo 04 Tháng một, 2005