tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

madam not appearing in this film chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?