tìm từ bất kỳ, như là sex:

madder than a bag of hammers chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?