tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

made up for a group of bulwellians they dont reli exist chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?