tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

magnetic head shot chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?