tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A sandwich so good a new word had to be made to describe it.
Wow! This sandwich isn't just great, it's magnifisandwich!!
viết bởi Heffry 02 Tháng chín, 2010