tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
1.) A messy sandwich on the menu at Chickie's and Pete's

2.) A sexy nerd who's very intelligent.
He graduated with a 4.0. What a Magoobie!
viết bởi travelady 11 Tháng chín, 2009